دوره های آموزشی

دوره تفسیر قانون ابن سینا : یکی از دوره‏ های ما دوره تفسیر کلمه به کلمه کتاب قانون این سینا از روی متن عربی است. کتابهای زیادی در زمینه طب سنتی ایران وجود دارند که نزدیک به ۱۳ هزار عنوان کتاب منبع می باشد. تعدادی از این کتابها امهات )کتابهای مادر( هستند که یادگیری آنها…

جزئیات