لیست کپسول ها

کپسول ها شامل :

جدوار : کمک به درمان و تسکین انواع دردهای مزمن – مقوی اعضای رئیسه – تقویت قوای جنسی – تقویت عمومی بدن.